Сайтът е в процес на изработка...
EnglishEnglish
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Частна професионална гимназия, която предлага професионално обучение на ученици след VІІ клас, с интензивно изучаване на чужд език, по най-атрактивните и най-търсени професии в областта на съвременните информационни технологии. 
 
Пълният курс на обучение в училището дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по избраната професия, съгласно Закона за професионално образование и обучение. 
 
Основната стратегическа цел, която училището си поставя е осигуряването на най-високо ниво на общообразователна, езикова и професионална подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на своите ученици, с оглед повишаване на конкурентоспособността им за продължаване на образованието им в страната и чужбина и успешната им професионална реализация на пазара на труда. Постигането на основните цели и произтичащите от тях задачи ще доведе до такова ниво на знания и умения на учениците, което да им позволи да продължат образованието си по желаната от тях специалност или да се реализират като добри специалисти с дипломите си за средно образование. В тази връзка училището изгражда свой собствен облик, който да отговаря на новите потребности на учениците и обществото и който да бъде съобразен с новите тенденции и методи в образованието. Работата в училището е насочена към най-новите изисквания на века, в който неговите възпитаници ще се реализират творчески и професионално. Стремим се да възпитаме и подготвяме млади хора с високо гражданско съзнание и с положително отношение към непреходните ценности на човечеството. 
 
Обучението в VІІІ клас се извършва съгласно утвърдения от МОМН типов учебен план /ЗП/ за професионални гимназии с интензивно изучаване на чужд език с прием след VІІ клас. 
 
След успешно завършен 8 клас на учениците се издава свидетелство за завършено основно образование по образец на МОМН. 
 
Обучението от ІХ до ХІІ клас по професионална подготовка се извършва по авторски учебни програми, утвърдени от МОМН и разработени от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели от Технически Университет – София, Нов Български Университет, Национална художествената академия, специалисти от водещи фирми в бранша и консултирани с ACM SIGGRAPH (Association for Computer Machinery - Special Interest Group for Graphics, USA). 
 
Средно образование се придобива след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. 
 
Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно положени в XII клас държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Закона за професионално образование и обучение. 
 
Придобитата трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация в съответствие със Закона за професионално образование и обучение. 
 
Завършено професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 
 
В учебните часове по задължителна подготовка по чужди езици като първи чужд език се изучава английски, а като втори чужд език – немски. 
 
Учебните предмети, изучавани на английски език са:  
 
ІХ клас – Информатика; Информационни технологии; Оформяне и представяне на проекти по ИТ; Проекти с Флаш; Проекти и задачи в Информатиката. 
 
Х клас – Информационни технологии; Компютърни комуникации и мрежи; Въведение в приложна пикселна и векторна графика; Архитектури и периферни устройства; Оформяне и представяне на проекти по периферия; Програмиране с Java. 
 
ХІ клас – Основи на мултимедийните технологии; Художествен графичен дизайн; Графичен и компютърен графичен дизайн; Основи на компютърната графика; Оформяне и представяне на проекти. 
 
ХІІ клас – Основи на мултимедийните технологии; Графичен и компютърен графичен дизайн; WEB – структурен дизайн и управление; Компютърна анимация; Оформяне и представяне на проекти. Реалистична 2D и 3D графика.