Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Български език - ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ  
 
Извънкласните занимания по Български език и литература имат за цел да подпомогнат учениците във връзка с успешното полагане на задължителния Държавен зрелостен изпит. 
 
Часовете се провеждат в съответствие с учебно-изпитната програма на Министерството на образованието, младежта и науката, както и с формулираните към нея оценявани компетентности. Учениците получават основната теоретична информация за лингвистичните понятия, за езикови закономерности, норми и правила, за строеж и функциониране на художествената творба, за жанровата система на литературата и за организацията на художествената реч. 
 
Припомня се информацията за изучаваните автори, за техните най-представителни произведения с характерните теми, образи и мотиви. 
 
В часовете за извънкласна работа се предлагат тестове за аналитично четене, за да се създадат умения у учениците за ангажиран, задълбочен и продуктивен прочит на непознат текст, за извличане на конкретна и значима информация от него, за осмислянето и интерпретирането ѝ. 
 
Представя се начина на писане на резюме, неговите особености, както и най-често допусканите грешки. 
 
Учениците решават тестови задачи, сходни на задачите от примерния тест по Български език и литература за Държавния зрелостен изпит и се упражняват за създаване на аргументативен текст по поставен проблем, като се изясняват съдържателните, композиционните и езиковите особености на този вид съчинение.