Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
Специалност : Компютърни мрежи 
   
Цел на обучението: Да даде на учениците необходимите теоретични знания и практически умения в областта на компютърните системи и мрежи, изискващи се от компютърната промишленост както у нас, така и в чужбина. 
 
 След завършване на курса на обучение учениците ще могат да:  
•Познават класическите и мултимедийните архитектури и математическите основи на компютрите; 
•Работят с персонални компютри и операционни системи към тях, периферии изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения, бази от данни и съответните им приложни продукти; 
•Ползват презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда, Web дизайн, Е-приложения; 
•Инсталират, работят със и поддържат хардуера и софтуера на различни компютърни системи и мрежи; 
•Тестват, диагностицират и отстраняват повреди в различни компютърни системи и мрежи; 
•Проектират и администрират компютърни мрежи; 
•Работят в екип или самостоятелно и да могат да вземат правилни управленчески решения. 
 
Професионална реализация: 
Като системни администратори във всички области на компютърната промишленост.