Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
ПРОЕКТ по ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ", подпрограма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, дейност МОБИЛНОСТ 
 
ВТОРИ ПОТОК 
 
Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация спечели проект по ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ", подпрограма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, дейност МОБИЛНОСТ - „Усъвършенстване на професионалните умения в областта на мултимедийните приложения (offline и web)”. 
 
Проектът има за цел да изгради връзка между образователната система и бизнеса, за да се разработят и приложат на практика знанията в областта на мултимедийните технологии и компютърната графика чрез работа в екип и сътрудничество с професионалистите от Amitié, Болоня, Италия чрез насърчаване на европейското измерение в преподаването и насърчаване на творчеството в намирането на решения на реални проблеми, които са част от дейността на партньорската организация. Бенефициенти на проекта са 16 ученика от Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация. Получавайки сериозна теоретична подготовка в професионалната си област, учениците имат нужда да приложат на практика знанията си. Това ще бъде особено ефективно в реални условия, в компания, разработваща приложения, интегриращи мултимедия и компютърна графика, приложения, разработвани не просто на национално, а на европейско и международно равнище. Като бъдещи европейски професионалисти, на учениците е необходимо да придобият умения за работа в екип, умения да се адаптират в нова, интеркултурна среда. 
 
Задачите на Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация са: 
- да разпространи информация за проекта сред своите ученици; 
- да направи селекция на участниците; 
- да организира и проведе езиков курсове и културна подготовка на бенефициентите; 
- да планира и съгласува с партньора съдържанието практическия стаж; 
- да организира транспорта и застраховките на пътуващите; 
- да отговаря за цялостната координация на всеки етап на проекта; 
- да осигури придружаващ преподавател, който на място да следи за изпълнението на проекта; 
- да признае и сертифицира заедно с партньора уменията на бенефициентите; 
- да участва в оценката на проведената мобилност и извършените дейности в тясно сътрудничество с партньорската организация; 
- да разпространи резултатите от проекта; 
- съвместно с партньора да подготви окончателния доклад на проекта. 
 
Задачите на приемащата организация Amitie са: 
- организиране настаняването на бенефициентите; 
- осигуряване на практически стаж в офисите на компанията; 
- организиране на посещения в други фирми в Болоня, работещи в областта на мултимедийните и информационни технологии; 
- регулярно контролиране изпълнението на проекта; 
- решаване на проблеми в сътрудничество с изпращащата организация при необходимост; 
- сертифициране придобитите умения на бенефициентите. 
 
Очакваните резултати от проекта са: 
- Учениците да се запознаят със съвременните европейски тенденции в приложението на мултимедията и компютърната графика и анимация в офлайн и уеб среди и ще ги приложат на практика; 
- Да придобият умение да работят в среда на европейско партньорство; 
- Да се обогатят духовно и интелектуално, запознавайки се с културата и бита на италианския народ; 
- Да получат познания по италиански език 
- Да придобият ключови компетенции, за обществото на знания и учене през целия живот: умения за изследване и обработка на информация; умения за решаване на проблеми; умения за анализ и синтез; презентационни умения; умения за изграждане и управление на екип; умения за ИКТ. 
 
Мобилността ще се проведе в две години по 3 седмици, съответно през месец юли на 2013 и през месец април на 2014 година в Болоня, Италия. Всяка година ще пътуват 8 бенефициента и 1 придружаващ учител. Учениците ще бъдат приети от италианският изследователски център Amitié, чийто цели са приобщаването, намирането и подготовката на бъдещи специалисти в общата за фирмата и училището сфера. В приемащата организация бенефициентите ще обработват компютърни изображения, ще разработват компютърни анимации, мултимедийни приложения, които ще се използват в уеб страници и обучителни платформи на международните проекти, в които участва Amitié. По този начин учениците ще развият практически умения в областта на мултимедийните и комуникационни технологии, запознавайки се и с последните новости и тенденции в развитието на тези технологии. Ще се развият като подготвени специалисти, които започвайки работа в България или другаде в Европа, могат да бъдат партньори в бъдещи проекти, на които може да се разчита. 
Всяка проектна година между учениците (навършили 16 години към датата на отпътуване) от гимназията ще бъдат избирани по 8 души като бенефициенти на проекта, както и 2 резерви, които могат да заместят някой от избраните кандидати при непредвидени обстоятелства. 
 
Предварителният подбор за ВТОРИ ПОТОК ще бъде на база: 
 
1. Среден успех от предходната година на обучение; 
2. Среден успех по английски език от предходните две години; 
3. Средна оценка от Проекти по: 
• Флаш; 
• Проекти и задачи в информатиката; 
• Рисуване, композиция и графично моделиране; 
• Оформяне и представяне на проекти, такива по периферия, мрежи и др. (ИТ). 
 
Окончателната селекция за ВТОРИ ПОТОК ще бъде въз основа на следните критерии: 
 
1. Среден успех от предходната година на обучение; 
2. Срочна оценка от първи срок от проекти по: 
• Форми на анимационни технологии; 
• Програмиране с Java; 
• Въведение в приложната пикселна и векторна графика; 
• Архитектури и периферни устройства; 
• Оформяне и представяне на проекти, такива по периферия, мрежи и др. (периферия). 
3. Оценка на мотивационно есе; 
4. Оценка от изпита по италиански език; 
5. Оценка на познания по английски език; 
6. Оценка от интервю за разкриване на качества като отговорност, отзивчивост, взаимопомощ и др. в непозната среда. 
Всеки от критериите ще се оценява по шестобалната система, като сумата от оценките ще формира общ бал (максимална стойност 36), според който ще бъдат класирани кандидатите. 
Селекцията ще бъде направена от комисия, включваща директор, преподавател по английски език, преподавател по специализиран предмет в областта на компютърните технологии. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени на партньорската организация, съпроводени от кратка информация за профилите на всеки един от бенефициентите, техните очаквания и потребности. Едва след съгласуване между двете страни на избраните кандидати, резултатите от подбора ще бъдат обявени официално.  

 Подпрограма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, дейност МОБИЛНОСТ 
   
Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация спечели проект по ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ", подпрограма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, дейност МОБИЛНОСТ - „Усъвършенстване на професионалните умения в областта на мултимедийните приложения (offline и web)”. 
 
Проектът има за цел да изгради връзка между образователната система и бизнеса, за да се разработят и приложат на практика знанията в областта на мултимедийните технологии и компютърната графика чрез работа в екип и сътрудничество с професионалистите от Amitié, Болоня, Италия чрез насърчаване на европейското измерение в преподаването и насърчаване на творчеството в намирането на решения на реални проблеми, които са част от дейността на партньорската организация. Бенефициенти на проекта са 16 ученика от Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация. Получавайки сериозни теоретични подготовка в професионалната си област, учениците имат нужда да приложат на практика знанията си. Това ще бъде особено ефективно в реални условия, в компания, разработваща приложения, интегриращи мултимедия и компютърна графика, приложения, разработвани не просто на национално, а на европейско и международно равнище. Като бъдещи европейски професионалисти, на учениците е необходимо да придобият умения за работа в екип, умения да се адаптират в нова, интеркултурна среда. 
 
Задачите на Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация са:  
 
- да разпространи информация за проекта сред своите ученици; 
 
- да направи селекция на участниците; 
 
- да организира и проведе езиков курсове и културна подготовка на бенефициентите; 
 
- да планира и съгласува с партньора съдържанието практическия стаж; 
 
- да организира транспорта и застраховките на пътуващите; 
 
- да отговаря за цялостната координация на всеки етап на проекта; 
 
- да осигури придружаващ преподавател, който на място да следи за изпълнението на проекта;  
 
- да признае и сертифицира заедно с партньора уменията на бенефициентите;  
 
- да участва в оценката на проведената мобилност и извършените дейности в тясно сътрудничество с партньорската организация;  
 
- да разпространи резултатите от проекта; 
 
- съвместно с партньора да подготви окончателния доклад на проекта. 
 
Задачите на приемащата организация Amitie са: 
 
- организиране настаняването на бенефициентите; 
 
- осигуряване на практически стаж в офисите на компанията; 
 
- организиране на посещения в други фирми в Болоня, работещи в областта на мултимедийните и информационни технологии; 
 
- регулярно контролиране изпълнението на проекта  
 
- решаване на проблеми в сътрудничество с изпращащата организация при необходимост 
 
- сертифициране придобитите умения на бенефициентите. 
 
Очакваните резултати от проекта са: 
 
- Учениците да се запознаят със съвременните европейски тенденции в приложението на мултимедията и компютърната графика и анимация в офлайн и уеб среди и ще ги приложат на практика; 
 
- Да придобият умение да работят в среда на европейско партньорство; 
 
- Да се обогатят духовно и интелектуално, запознавайки се с културата и бита на италианския народ; 
 
- Да получат познания по италиански език 
 
- Да придобият ключови компетенции, за обществото на знания и учене през целия живот: умения за изследване и обработка на информация; умения за решаване на проблеми; умения за анализ и синтез; презентационни умения; умения за изграждане и управление на екип; умения за ИКТ.  
 
Мобилността ще се проведе в две години по 3 седмици, съответно през месец юли на 2013 и през месец юли на 2014 година в Болоня, Италия. Всяка година ще пътуват 8 бенефициента и 1 придружаващ учител. Учениците ще бъдат приети от италианският изследователски център Amitié, чийто цели са приобщаването, намирането и подготовката на бъдещи специалисти в общата за фирмата и училището сфера. В приемащата организация бенефициентите ще се обработват компютърни изображения, ще се разработват компютърни анимации,мултимедийни приложения, които ще се използват в уеб страници и обучителни платформи на международните проекти, в които участва Amitié. По този начин учениците ще развият практически умения в областта на мултимедийните и комуникационни технологии, запознавайки се и с последните новости и тенденции в развитието на тези технологии. Ще се развият като подготвените специалисти, които започвайки работа в България или другаде в Европа, могат да бъдат партньори в бъдещи проекти, на които може да се разчита. 
 
Всяка проектна година между учениците от 11 клас ще бъдат избирани по 8 души като бенефициенти на проекта, както и 2 резерви, които могат да заместят някой от избраните кандидати при непредвидени обстоятелства.  
 
Предварителният подбор ще бъде на база: 
 
1. Среден успех от предходната година на обучение; 
 
2. Среден успех по английски език от 9-ти и 10-ти клас; 
 
3. Средна оценка от Проекти по: 
 
· Форми на анимационни технологии; 
 
 
· Програмиране с Java; 
 
· Композиция и графично моделиране; 
 
· Оформяне и представяне на проекти по периферия. 
 
Окончателната селекция ще бъде въз основа на следните критерии: 
 
1. Среден успех от предходната година на обучение; 
 
2. Средна оценка от Проекти по: 
 
· Компютърен и уеб дизайн; 
 
· 2D и 3D реалистично и компютърно моделиране; 
 
· Компютърна графика; 
 
· Цифрова фотография 1; 
 
· Геометрично моделиране. 
 
3. Оценка на мотивационно есе; 
 
4. Оценка от изпита по италиански език; 
 
5. Оценка на познания по английски език; 
 
6. Оценка от интервю за разкриване на качества като отговорност, отзивчивост, взаимопомощ и др. в непозната среда. 
 
Всеки от критериите ще се оценява по шестобалната система, като сумата от оценките ще формира общ бал (максимална стойност 36), според който ще бъдат класирани кандидатите. 
 
Селекцията ще бъде направена от комисия, включваща директор, преподавател по английски език, преподавател по специализиран предмет в областта на компютърните технологии. Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени на партньорската организация, съпроводени от кратка информация за профилите на всеки един от бенефициентите, техните очаквания и потребности. Едва след съгласуване между двете страни на избраните кандидати, резултатите от подбора ще бъдат обявени официално.  
 
  
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.