Сайтът е в процес на изработка...
BulgarianBulgarian
ЧПГ по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация
                                                                                             ПРЕДСТАВЯНЕ на 
                                                                           ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  
                                                ПО МУЛТИМЕДИЯ, КОМПЮТЪРЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И АНИМАЦИЯ  
                                                        София, Студентски град, ул “проф.Христо Данов № 18, партер”  
                                                                          тел.: 0888 374 238 e-mail: info@codam.net  
                                                                                           WWW.CODAM.NET 
 
Частната Професионална Гимназия по Мултимедия, Компютърен Графичен Дизайн и Анимация е създадена през 2003 година със заповед на Министъра на Министерството на образованието и науката № РД 14-107/04.07.2003 г.  
 
Обучението се извършва по утвърдени от МОН Авторски учебни планове и програми, разработени и преподавани от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели от Технически университет - София, Нов български университет, Национална художествената академия, специалисти от водещи фирми в бранша. Болшинството от програмите са създадени на основата на предоставените от ACM SIGGRAPH (Association for Computer Machinery - Special Interest Group for Graphics, USA). 
Учебните занятия се водят от 3-ма професори, 5-ма доценти, доктори на науките, няколко старш и асистенти от изброените по-горе Универитети.  
Повечето от авторските курсове по специалните дисциплини се провеждат в среда “MOODLE”; курсовете на CISCO в среда на CISCO ACADEMY; курсовете на MST в среда на MICROSOFT IT ACADEMY; дидактическите материали и тестове по компютърна графика са адаптация на материалите на фирмата ADOBE;  
Материалната база дава възможност на всеки ученик разполага с персонален компютър, разположени в кабинети в новата сграда, обзаведени със съвременна мултимедийна техника, преподавателски компютър с прожектор, вътрешна мрежа, Интернет, курсовете по компютърни комуникации се провеждат в среда на оригинална CISCO мрежова техника; осигурени са системи за охрана и видео наблюдение.  
Обучението на гимназистите продължава 5 години. Приемът става след събеседване по компютърни умения и изобразително изкуство и рисуване. Пълният курс на обучение осигурява средно образование и трета степен на професионална квалификация.  
Гимназията има сключени договори с Нов български университет за учебно-методическо сътрудничество за развитие и актуализация на учебните програми и договор за прием на завършилите Гимназията, направо във втори курс на НБУ.  
 
АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
Гимназията предлага професионално обучение на ученици след VII и VIII клас с интензивно изучаване на чужд (английски) език. Учениците получават знания и умения по най-атрактивните и най-търсени професии в областта на съвременните информационни технологии. Изучават се компютърна графика и дизайн, анимация, цифрова фотография, обработка на звук и видео, цифров монтаж и ефекти, мултимедия, компютърни игри и др. Практическите знания се провеждат в технологичнo “Студио за фото, аудио и видео редактиране и ефекти”, оборудвано през 2014 г. по европейски проект “ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ” BG051PO001-4.3.05-0002, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 
Провежда се по авторски учебни програми, утвърдени от МОН. По време на обучението, в зависимост от избраната специалност, учениците получават задълбочени знания по: 
• класически и мултимедийни компютърни архитектури, периферия и мрежи, изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения; 
• програмиране със структурни и обектно-ориентирани езици, бази данни и съвременни информационни и мрежови технологии; 
• рисуване, цветознание и структурна комбинаторика, шрифт и графичен дизайн и рисувана анимация; 
• режисура, операторско майсторство, компютърен монтаж и др.; 
• цифрова обработка на аудио, видео и фото изображения, дву- и тримерна реалистична компютърнa графика, дизайн и анимация; 
• презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда, Web дизайн, Е-приложения и др. 
По всеки специализиран предмет се разработват индивидуални проекти по зададени теми, които отразяват решаването на конкретни практически задачи, оформят индивидуалната практическа насоченост на обучението на всеки ученик в среда близка до реалните условия. 
 
ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА 
Интензивно изучаване на английски език през целия курс на обучение: 
• в VIII клас 17 часа седмично;  
• нивото на овладяване на езика позволява след кратки извънкласни форми полагане на сертификационни изпити за TOEFL, FCE, CAE, CPE и IELTS Cambridge Certificate;  
• изучава се втори чужд език (италиански); 
• провежда се допълнителна подготовка в извънкласни форми за зрелостния изпит по Български език и литература. 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 
След завършване гимназистите намират РЕАЛИЗАЦИЯ в частни и държавни фирми, занимаващи се с експлоатация и администрация на компютърни системи и wyw фирми, занимаващи се с рекламна дейност, графика, анимация, ефекти, ТV и мултимедийни студия, уеб провайдери, издателски къщи и др. 
Средно образование се придобива след завършен ХІІ клас и положени дър-жавни зрелостни изпити, съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.  
Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно положе-ни в XII клас държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Закона за професионално образование и обучение.  
Придобитата трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. а завършеното професионалното образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование в съответствие със Закона за професионално образование и обучение.  
 
АЛУМНИ 
Випускниците на гимназията продължават образованието си в Нов български университет - специалност “Мултимедия и компютърна графика”- втори курс. Други продължават обучението си в Англия, Холандия, Дания, Австрия, в специалности в областта на мултимедията, графичен дизайн, комуникации и информационни технологии, в СУ “СВ. Климент Охридски”, УНСС и НБУ и др. 
 
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ 
STELLA - Science TEaching in a Lifelong Learning Approach (2008 – 2010) 
STENCIL - мрежа за разпространение на добри обучителни практики (2011 - 2013). 
LEONARDO Mobility (2013 - 2014) - организиране на стажове в страните на ЕС. 
ПРОЕКТ: Създаване и развитие на “ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ” (2013 - 2014) по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото и видео технологии и мултимедия.  
ERASMUS+ Mobility (2015 - 2016) - организиране на стажове в страните на ЕС (Италия). 
 
Гимназията се премести в нова сграда, на нов адрес: СОФИЯ, СТУДЕНТСКИ ГРАД, ул. проф. ХРИСТО ДАНОВ № 18, партер.